Gostynińskie becikowe – jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka

Opublikowano 31 stycznia 2019, 02:33

Jednorazowe świadczenie „Gostynińskie becikowe” przysługuje da dziecko urodzone, objęte opieką prawną lub faktyczną bądź przysposobione po dniu 31 grudnia 2018r.

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, zamieszkałym w Gostyninie przez nieprzerwany okres co najmniej 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Jednorazowe świadczenie „Gostynińskie becikowe” przysługuje w wysokości 1000 zł, niezależnie od dochodów.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie, ul. Parkowa 22 w godzinach urzędowania nie później niż przed upływem 6 miesięcy od narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do czasu pozostawania przez dziecko pod tą opieką. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Skip to content