I N F O R M A C J A

Opublikowano 15 marca 2011, 09:08

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że w dniu 04.03.2011 roku wpłynęło do tut. Ośrodka  z Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej w Warszawie pismo o następującej treści

„Mazowieckie Centrum Pomocy Społecznej w Warszawie przypomina, iż w przypadku, kiedy członek rodziny uprawniony do świadczeń rodzinnych na podstawie ustawodawstwa jednego z krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia i Lichtenstein) oraz Szwajcarii, otrzymuje świadczenia rodzinne w tym kraju ale uchyla się od ponoszenia wydatków związanych z utrzymywaniem dzieci w Polsce, osoba sprawująca opiekę nad dziećmi w Polsce może zwrócić się do MCS w Warszawie – jako instytucji właściwej z pisemnym wnioskiem o uwolnienie świadczeń rodzinnych na dzieci (tj. o wypłacanie tych świadczeń opiekunowi dzieci w Polsce). Wniosek ten powinien zawierać uzasadnienie prośby, poparte stosownymi zaświadczeniami ( np. wyrok rozwodowy, wyrok zasądzający alimenty, wyciąg bankowy, potwierdzający fakt nieotrzymywania świadczeń itp.).

Jednocześnie informujemy, że rolą Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie jest jedynie przekazanie tego wniosku do zagranicznej instytucji. Decyzję w sprawie zawsze podejmuje organ właściwy danego kraju, który to świadczenie przyznał i wypłaca.

W przypadku uwolnienia świadczeń rodzinnych zagraniczna instytucja przekazuje płatności na rachunek bankowy za pośrednictwem organu właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych w Polsce (tj. na rachunek bankowy GOPS lub MOPS).

Powyższe postępowanie jest zgodne z art. 75 ust.2  Rozporządzenia Rady EWG nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność  na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (obowiązujące w sprawach dotyczących Norwegii, Islandii, Lichtensteina  i Szwajcarii) oraz w art. 68a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (obowiązuje w sprawach dotyczących krajów UE), jeśli świadczenia rodzinne nie są przeznaczone na utrzymanie członków rodziny przez osobę , której powinny być udzielane, instytucja właściwa powinna wypłacić wymienione świadczenia osobie fizycznej lub prawnej, która rzeczywiście utrzymuje członków rodziny, na wniosek i za pośrednictwem organu, wskazanego w tym celu przez właściwą władzę państwa ich zamieszkania”.

 

Skip to content