I N F O R M A C J A dla osób pobierających świadczenia rodzinne

Opublikowano 1 czerwca 2010, 04:10

.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie – Referat ds. Świadczeń Rodzinnych  uprzejmie informuje, że w przypadku wyjazdu członka rodziny poza granicę  Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami kraju w trakcie pobierania świadczeń rodzinnych należy o powyższym  niezwłocznie poinformować tut. Ośrodek. Zgodnie z art. 21 ust.1  ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.992, z późn.zm.)  samorząd województwa  realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Do tych zadań należy:1)pełnienie funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczneia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego;2)wydawanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.Instytucją realizującą  zadania z zakresu koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego  w odniesieniu do świadczeń rodzinnych dla województwa mazowieckiego jest
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, ul. Nowogrodzka  62a   tel. (022) 622 42 32 .
.


Skip to content