INFORMACJA

Opublikowano 19 września 2016, 01:07

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż  w związku z wdrażaniem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, rozpoczęła się dystrybucja żywności w ramach Podprogramu 2016, który będzie realizowany do końca czerwca 2017 roku.

Dystrybucja artykułów żywnościowych dla mieszkańców Gostynina, organizowana przez tut. Ośrodek, będzie odbywała się w ramach dotychczasowej współpracy z Zarządem Rejonowym Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bielsku.

W związku z powyższym prosimy osoby i rodziny, które chcą skorzystać z pomocy żywnościowej o zgłaszanie się do pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie ul. Parkowa 22 po odbiór skierowania uprawniającego do odbioru  artykułów żywnościowych, jeżeli ich dochód nie przekracza:

951 zł dla osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe,

771 zł  na osobę  w rodzinie.

     Dochód będzie określany na podstawie oświadczenia złożonego przez osobę/rodzinę ubiegającą się o pomoc, które stanowi ZAŁACZNIK do niniejszej informacji.

     O terminie i miejscu wydawania żywności powiadomimy w kolejnej informacji na stronach internetowych Urzędu Miasta oraz MOPS Gostynin. Informacji na bieżąco udzielać będą także pracownicy tut. Ośrodka.

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

ZAŁĄCZNIK

Skip to content