KOMUNIKAT w sprawie 500+

Opublikowano 8 lutego 2017, 12:38

500plus_logo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U z 2016r, poz 195 ze zm.) osoby pobierające świadczenie wychowawcze (500+) są zobowiązane niezwłocznie powiadomić tut. Ośrodek o wszelkich zmianach mających wpływ na to świadczenie, w szczególności w przypadku:

  • uzyskania dochodu (min. podjęcie pracy zarobkowej, nowa umowa, nabycie zasiłku dla bezrobotnych, podjęcie stażu, uzyskaniem świadczeń z ZUS, KRUS, rozpoczęcie działalności gospodarczej, uzyskanie stypendium doktoranckiego);

  • zmiany miejsca zamieszkania;

  • zmiany składu rodziny;

  • zmiany stanu cywilnego;

  • wyjazdu za granicę w celach zarobkowych;

  • umieszczenia członka rodziny w pieczy zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

  • posiadanie własnego dziecka przez pełnoletnie dziecko będące w składzie rodziny;

  • pozbawienia praw rodzicielskich;

Powyższe informacje są niezbędne do weryfikacji ustalonego prawa do świadczenia wychowawczego na dziecko.

Niepoinformowanie tut. Ośrodka o wyżej wymienionych zmianach może skutkować powstaniem nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego ( 500+) a w konsekwencji koniecznością jego zwrotu wraz z odsetkami.

Obowiązek informowania o zmianach w sytuacji dochodowej rodziny, w szczególności uzyskania dochodu – dotyczy wyłącznie osób ubiegających się lub otrzymujących świadczenie wychowawcze (500+) na pierwsze dziecko.

Skip to content