Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – KASJER

Opublikowano 23 czerwca 2021, 09:02

KIEROWNIK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOSTYNINIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – KASJER

1. Nazwa i adres jednostki:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie,

ul. Parkowa 22, 09-500 Gostynin.

2. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

a) wykształcenie średnie – preferowane wyższe,

b) obywatelstwo polskie,

c) nieposzlakowana opinia,

d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

f) znajomość przepisów dotyczących dokonywania operacji kasowych, zabezpieczenia przechowywanej i transportowanej gotówki

g) znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawy o samorządzie gminnym.

3. Wymagania dodatkowe:

a) predyspozycje osobowościowe:

– umiejętność pracy i współpracy w zespole pracowniczym oraz organizowania pracy własnej

– odporność na stres, obowiązkowość, dyspozycyjność, komunikatywność, samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań oraz odpowiedzialność za wykonywaną pracę

b)umiejętności i predyspozycje zawodowe:

– znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,

– udokumentowany co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku kasjera bądź w księgowości w przypadku wykształcenia średniego

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku kasjera:

a) właściwe przechowywanie i zabezpieczenie gotówki

b) prowadzenie kasy MOPS, dokonywanie operacji gotówkowych

c) prowadzenie ewidencji rozchodu i rozliczeń druków ścigłego zarachowania

d) prowadzenie i uzgadnianie zobowiązań na podstawie decyzji dot.udzielonej pomocy

e) sprawdzanie rachunków pod względem merytorycznym i rachunkowym za świadczenie usług opiekuńczych

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) miejsce pracy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie

b) praca na stanowisku kasjera w pełnym wymiarze czasu pracy

c) stanowisko urzędnicze

d) stanowisko pracy przy komputerze

e) termin rozpoczęcia pracy: 01 września 2021 roku

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOPS w Gostyninie w miesiącu maju 2021 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie poniżej 6%.

7.Wskazanie wymaganych dokumentów:

a) wypełniony kwestionariusz osobowy

b) CV

c) list motywacyjny

d) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie

e) kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,

f) oświadczenie kandydata(ki), że nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe (lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego)

g) oświadczenie kandydata(ki) o pełnej zdolności do czynności prawnych

h) oświadczenie kandydata(ki) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji innych niż określone w art. 22¹ §1 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie

i) kopia dokumentu potwierdzająca niepełnosprawność, w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

8. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kasjer” w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie, ul. Parkowa 22, 09-500 Gostynin (pokój Nr 15) bądź za pośrednictwem poczty do dnia 9 lipca 2021 roku do godz 15.00.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.

Życiorys (CV) – należy opatrzyć oświadczeniem w brzmieniu: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych, niż określone w art. 22¹ §1 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie”.

9. Dodatkowe informacje:

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego.

Informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na stronie BIP Urzędu Miasta Gostynina oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gostyninie.

KIEROWNIK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY

SPOŁECZNEJ W GOSTYNINIE

mgr Renata Zagórska

Klauzula RODO w procesie rekrutacji

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

  1. Administratorem Państwa danych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie, ul. Parkowa 22, , e-mail: sekretariat@mops.gostynin.pl.
  2. W sprawach dotyczących danych osobowych można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, który jest dostępny pod adresem e-mail: odo@mops.gostynin.pl
  3. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 22¹ §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze.
  4. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzane są na podstawie zgody na przetwarzanie.
  5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt. 3, nie dłużej niż przez okres 30 dni od daty zakończenia rekrutacji.
  6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
  7. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
  8. Podane dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  9. Na podstawie Pańskich/Pani danych nie nastąpi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.
Skip to content