Co to jest przemoc w rodzinie

Ogólna charakterystyka przemocy w rodzinie, procedura Niebieskiej Karty

Do przemocy domowej może dojść w każdej rodzinie, niezależnie od jej statusu społecznego i materialnego czy też poziomu wykształcenia członków rodziny!

Przemoc w rodzinie– to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, które narusza prawa lub dobra osobiste członków rodziny,  w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy molarne u osób dotkniętych przemocą.

Cechy przemocy:

jest intencjonalna–przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.

siły są nierównomierne–w relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy.

narusza prawa i dobra osobiste–sprawca wykorzystując przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku.

powoduje cierpienie–sprawca naraża zdrowie i życie ofiary. Doświadczanie cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

Rodzaje przemocy:

przemoc fizyczna – to celowe użycie siły, którego rezultatem jest uszkodzenie ciała, zadawanie bólu lub groźby uszkodzenia ciała. Skutkiem przemocy fizycznej mogą być obrażenia fizyczne m.in.: załamania, siniaki,poparzenia.

przemoc psychiczna – zastraszanie, szydzenie, przekleństwa, wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, stała krytyka,izolacja społeczna poprzez kontrolowanie i zabranianie kontaktów z innymi,wymuszanie posłuszeństwa, wyzywanie, poniżanie i upokarzanie, zawstydzanie, grożenie,itp.

przemoc seksualna – to wymuszanie zachowań o charakterze seksualnym,zmuszanie do oglądania filmów pornograficznych, wymuszanie pożycia seksualnego,wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, itp. Przemoc ta może być jednorazowym incydentem lub powtarzać się przez dłuższy czas.

przemoc ekonomiczna –odbieranie zarobionych pieniędzy, niezaspokojenie potrzeb materialnych,niedostarczanie środków finansowych na utrzymanie, uniemożliwienie podjęcia pracy, itp.

przemoc dotycząca zaniedbania –narażanie na utratę życia lub zdrowia, pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności bądź wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, itp.

                                              CYKLE PRZEMOCY

Osoba doznająca przemocy w rodzinie nie ponosi za to odpowiedzialności. Odpowiedzialność za swoje zachowanie ponosi jedynie osoba, która się dopuszcza zachowań przemocowych wobec swoich najbliższych.

Wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty” następuje przez wypełnienie, przy udziale osoby zgłaszającej problem przemocy w rodzinie, formularza „Niebieska Karta – A”. Kartę wypełnia przedstawiciel właściwej służby, gdy w toku prowadzonych czynności służbowych poweźmie podejrzenie o stosowaniu przemocy w rodzinie. Do wypełniania formularza „Niebieska Karta – A” są zobowiązani: policjant, pracownik socjalny, przedstawiciel ochrony zdrowia –lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny, przedstawiciel oświaty – nauczyciel,pedagog,  przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Bardzo istotny jest fakt, że nie ma możliwości wycofania ani zmiany informacji zawartych w Karcie A nawet na wniosek osoby pokrzywdzonej.

Wszczęcie procedury nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie!

Po wypełnieniu formularza „ Niebieskiej Karty – A”,osoba zgłaszającej występowanie przemocy w rodzinie przekazywany jest formularz„Niebieska Karta – B”,który zawiera pouczenie. Zawiera on ogólne informacje dotyczące przemocy, jak też i zalecenia, jakie działania należy podjąć w związku ze stosowaną przemocą. Nie jest on przekazywany osobie podejrzanej o stosowanie przemocy.

Indywidualny plan pomocy rodzinie

Osobę dotkniętą przemocą w rodzinie zaprasza się na posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.Tam analizuje się sytuację rodziny  i wypełnia formularz Niebieska Karta – C. Grupa robocza opracowuje indywidualny plan pomocy rodzinie zawierający propozycje działań pomocowych.

Osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc również zapraszana jest na spotkanie grupy roboczej. Z jej udziałem wypełniany jest formularz Niebieska Karta – D. Jeśli ujawni się iż np. przemoc stosowana jest z powodu nadużywania alkoholu, wówczas osobę taką kieruje się do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Koniec procedury

Zakończenie procedury Niebieskiej Karty następuje, gdy ustanie przemoc  w rodzinie i zostanie zrealizowany indywidualny plan pomocy oraz gdy grupa robocza rozstrzygnie o braku zasadności podejmowania działań. O zakończeniu procedury powiadamia się podmioty, które w niej uczestniczyły.

Procedura Niebieskiej Karty przeprowadzana jest niezależnie od innych rodzajów postępowań w szczególności postępowania karnego, cywilnego czy rodzinnego.

Pomocy udzielą:                      

Miejski Zespół Interdyscyplinarny w Gostyninie – tel:  236 – 13 – 66, 67

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie –  tel:  236 – 13 – 60

Komenda Powiatowa Policji w Gostyninie –  tel:  261 – 12 – 22

                                                                                    tel: 261 –12 – 83

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie – tel:  235 – 22 – 92

Zespół Kuratorski przySądzie Rejonowym wGostyninie – tel:  236 – 08 – 67

ZOZ „Medicus” w Gostyninie –  tel:  235 – 24 – 60, 
235– 04 – 15

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków w Gostyninie – tel. 236 – 07 – 35

                                 112 – NUMER  ALARMOWY  !!!                                                

801 12 00 02 – Niebieska Linia – dla osób, które są ofiarami przemocy w rodzinie lub mają informacje o osobach doświadczających takiej przemocy w swoich domach.                                            

Połączenie jest płatne tylko za pierwszy impuls, wg stawek operatora. Linia jest czynna od poniedziałku do soboty, w godzinach od 8.00 do 22.00

668-70-00 – poradnia telefoniczna “Niebieskiej Linii”

22.00 oraz w niedziele i święta w godzinach od 8.00 do 16.00

800 12 01 48 – „Zatrzymaj przemoc” (numer bezpłatny)

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – jest telefonem skierowanym do wszystkich dzieci potrzebujących pomocy. Dzwoniąc pod ten numer możesz porozmawiać ze specjalistą, który postara się Ci pomóc. Połączenie jest bezpłatne z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych w sieci Orange. Linia działa w godzinach od  8.15  do 20.00.

pogotowie@niebieskalinia.pl

Skip to content