Bezdomność

 Osoba Bezdomna to według ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004r. (t.j. Dz. U. z 2018, poz 1508) osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów  o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

W świetle obowiązujących przepisów do udzielenia pomocy osobie bezdomnej zobowiązana jest gmina ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały (art. 101 ust. 2 w/w ustawy ). W przypadkach szczególnie uzasadnionych sytuacją osobistą osoby ubiegającej się o świadczenie oraz w sprawach niecierpiących zwłoki,właściwą miejscowo jest gmina miejsca pobytu osoby ubiegającej się oświadczenie. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce zameldowania tej osoby na pobyt stały jest obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenie w miejscu pobytu. (art. 101 ust.3,7 w/w ustawy).

Osoby bezdomne przebywające na terenie miasta Gostynin mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych  tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Parkowa 22, 09-50 Gostynin.

Wszystkie osoby posiadające informacje dotyczące osób bezdomnych, przebywających na terenie miasta Gostynin w warunkach zagrażających ich zdrowiu i życiu, np. w altanach śmietnikowych, w pustostanach, w budynkach nie przystosowanych do przetrwania okresu zimowego,na terenie ogródków działkowych lub na klatkach schodowych mogą zgłaszać się osobiście w siedzibie MOPS Gostynin lub telefonicznie pod niżej podane numery, jak również na numer alarmowy Policji  997.

telefon:  24 236 13 60

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

pracownik do kontaktu w sprawie bezdomności: Małgorzata Wojciechowska , tel. 24 236 13 67

Pomoc świadczona na rzecz osób bezdomnych przez tutejszy Ośrodek:

  • Pomoc pieniężna świadczona zgodnie z ustawą o pomocy społecznej*
  • Pomoc niepieniężna, np. zasiłek celowy w naturze, gorące posiłki w Jadłodajni Miejskiej*,
  • Pomoc rzeczowa np. skierowanie do otrzymania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
  • Praca socjalna mająca na celu pomoc w wyjściu z trudnej sytuacji i usamodzielnieniu się przy wykorzystaniu narzędzi takich jak kontrakt socjalny oraz indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
  • Poradnictwo,
  • Rozpoznawanie potrzeb osób bezdomnych w ramach cyklicznych patroli miejsc niemieszkalnych we współpracy z Policją,
  • Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zgodnie z przepisami ustawy z dn. 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)*,
  • Skierowanie do schroniska dla osób bezdomnych lub do schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi*,

Formy pomocy oznaczone * wymagają złożenia pisemnego wniosku zawierającego adres aktualnego miejsca pobytu oraz przeprowadzenia niezbędnych procedur mających na celu stwierdzenie spełnienia kryteriów wynikających z ustawy z dn. 12 marca 2004r o pomocy społecznej, w tym również przeprowadzenia wywiadu środowiskowego z osobą bezdomną w miejscu pobytu.

Skip to content