Świadczenia pieniężne

• zasiłek stały,

• zasiłek okresowy,

• zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,

• zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,

• pomoc dla rodzin zastępczych,

• pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,

• świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców;

Dokładne zasady przyznawania powyższych świadczeń określa Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2016 roku, poz. 930 ze zm.)

Skip to content