Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Informujemy, że w Gostyninie nadal jest realizowany Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

Realizacja Podprogramu 2018 rozpoczęła się w sierpniu 2018 roku.

W ramach podprogramu udzielana jest pomoc osobom i rodzinom najbardziej potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie.

Obecnie realizatorem dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących w Gostyninie jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej a organizacją partnerską Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Rejonowy w Bielsku.

Pomoc żywnościową  w ramach POPŻ mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej,spełniający kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego i wynosi:

dla osoby samotnie gospodarującej – 1402 złote

dla osoby w rodzinie – 1056 złotych

Skierowania uprawniające do otrzymania żywości są wydawane po odebraniu oświadczenia o dochodach osób ubiegających się o tę formę wsparcia, przez pracowników socjalnych w siedzibie MOPS.

Informację o terminie wydawania żywności można uzyskać pod numerem telefonu 24 236 13 60 lub 24 23613 64 do 67.

Skip to content