Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania należą do zadań administracji rządowej i są realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie od wielu lat.

Usługi, o których mowa, dostosowane są do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w formie usług,wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym: pracownika socjalnego,psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna prawnego złożony do ośrodka pomocy społecznej.Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, w oparciu o przedstawione dokumenty, m.in. zaświadczenie o dochodach oraz zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza psychiatrę stwierdzające zasadność przyznania w/w usług ze wskazaniem ilości godzin oraz rodzaju usług, wydawana jest decyzja administracyjna określająca wymiar godzin usługi, rodzaj usługi oraz wysokość odpłatności.

Usługi są świadczeniem odpłatnym uzależnionym od dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu rodziny wspólnie gospodarującej. Odpłatność ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie poniższej tabeli odpłatności:

Koszt 1 godziny specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi obowiązujący w tut. Ośrodku ustalona została na podstawie umowy zawartej z podmiotem przyjmującym zlecenie realizacji zadania wyłonionym w drodze zapytania ofertowego.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może być, na jej wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas określony, zwłaszcza ze względu na:

1)  konieczność korzystania co najmniej z dwóch rodzajów specjalistycznych usług;

2)  konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia i za pobyt członka rodziny w placówce opiekuńczo-wychowawczej, leczniczo-rehabilitacyjnej,opiekuńczo-leczniczej lub pielęgnacyjno-opiekuńczej;

3)  konieczność korzystania przez więcej niż jedną osobę w rodzinie z pomocy w formie specjalistycznych usług lub usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedną przewlekle chorą;

4)  zdarzenie losowe.

            Szczegółowe zasady odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze ich rodzaje, kwalifikacje osób świadczących te usługi oraz warunki ustalania i pobierania opłat określone są w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku (D.U z2005 r. nr 189, poz.1598 z póź. zm.).

Dokładne informacje dotyczące realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych w MOPS Gostynin można uzyskać u pracowników socjalnych MOPS w Gostyninie ul. Parkowa 22.

Kontakt telefoniczny:

pracownicy socjalni: 24 2361360(64,65,67)

pracownik koordynujący: 24 2361366.

Skip to content