Świadczenia niepieniężne

• praca socjalna,

• bilet kredytowany,

• składki na ubezpieczenie zdrowotne,

• składki na ubezpieczenia społeczne,

• pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,

• sprawienie pogrzebu,

• poradnictwo specjalistyczne,

• interwencja kryzysowa,

• schronienie,

• posiłek,

• niezbędne ubranie,

• usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,

• specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,

• mieszkanie chronione,

• pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,

• opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo-wychowawczej,

• pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych,

• szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.

Dokładne zasady przyznawania powyższych świadczeń określa Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2016 roku, poz. 930 ze zm.) 

Skip to content