„Za życiem”

Jednorazowe świadczenie przysługuje: matce lub  ojcu  dziecka, opiekunowi  prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.

Jednorazowe świadczenie  przysługuje  z tytułu  urodzenia  się żywego  dziecka,  posiadającego zaświadczenie,  o  którym mowa w  art.  4 ust.  3  ustawy (zaświadczenie potwierdzające  ciężkie  i nieodwracalne  upośledzenie  albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotne finansowanych  ze  środków publicznych,  posiadającego  specjalizację II  stopnia  lub tytuł specjalisty  w  dziedzinie położnictwa i ginekologii,perinatologii lub neonatologii),  w wysokości 4000 zł.

Jednorazowe świadczenie  przysługuje  świadczeniobiorcom  świadczeń opieki  zdrowotnej  lub osobom  uprawnionym  do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała  pod opieką  medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu (wymogu tego nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko).Pozostawanie  pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub

zaświadczeniem wystawionym  przez  położną. Przepisy  wydane  na podstawie  art.  9 ust.  8  ustawy z  dnia  28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.) stosuje się odpowiednio.

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje, jeżeli:

1)  dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej albo w domu pomocy społecznej zapewniającym nieodpłatnie pełne utrzymanie  (art.  10 ust.  13  ustawy w  związku  z art.  7  pkt 2  ustawy  z dnia  28  listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych);

2)  jeżeli na dziecko przysługuje  jednorazowe świadczenie lub świadczenie  o charakterze podobnym do jedno razowego świadczenia  za granicą,chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej (art. 10 ust.13  ustawy w związku z art. 7 pkt  6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. oświadczeniach rodzinnych);

Wniosek o  wypłatę  jednorazowego świadczenia  składa  się w  terminie  12 miesięcy  od  dnia narodzin  dziecka.  Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Skip to content