Deklaracja dostępności

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie www.mopsgostynin.pl

Data publikacji strony internetowej: 2009-05-21

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-12

Okres funkcjonowania strony internetowej: 2009-05-21

Strona internetowa www.mopsgostynin.pl jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, pliki publikowane po 19.10.2010 r. są dostępne.
  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
  • brak skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony.

Powody wyłączenia – strona internetowa została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • wersję kontrastową,
  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  • widoczny fokus,
  • wyróżnienie odnośników.

Deklarację sporządzono dnia: 2019-07-11.

Data zakończenia prac nad poprawieniem dostępności: 2021-10-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Arkadiusz Michalski, adres poczty elektronicznej admin@mopsgostynin.pl, telefon kontaktowy: 512 309 191,  tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie zlokalizowany jest przy ul. Parkowej 22.

W budynku znajdują się:

Dział Świadczeń Rodzinnych,

Dział Świadczeń Alimentacyjnych,

Dział Świadczeń Wychowawczych oraz Dobry Start,

Dział Finansowo-Księgowy i Zamówień Publicznych,

Dział Pomocy Środowiskowej,

Dział Organizacyjno-Administracyjny.

Budynek jest dwukondygnacyjny, natomiast pomieszczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej znajdują się na piętrze. Wejście do budynku znajduje się na poziomie terenu, gdzie na klatce schodowej na ścianie po lewej stronie od wejścia umiejscowiony jest domofon z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych.

Osoba niepełnosprawna, korzysta z domofonu poprzez jego naciśnięcie w celu ustalenia z pracownikiem rodzaju sprawy. Pracownik obsługujący sprzęt powiadamia pracownika właściwego do załatwienia zgłoszonej sprawy. Sprawa jest załatwiana w wyznaczonym miejscu na parterze budynku MOPS.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a. Brak oznaczeń kontrastowych bądź w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Z uwagi na lokalizację oraz usytuowanie pomieszczeń MOPS w budynku nie występują inne dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla klientów znajduje się na piętrze budynku, nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

RAPORT

PLAN DZIAŁANIA

Włącznik – projektowanie bez barier

WŁĄCZNIK – najnowsza publikacja Integracji, przygotowana we współpracy ze Skanska – promuje architekturę uniwersalną, by zwiększyć dostępność przestrzeni publicznych i miejsc pracy.

Link do publikacji w zakresie standardów dostępności, przygotowanej przez Integracja.org: https://www.integracja.org/wlacznik/

 

Wnioski o zapewnienie dostępności. Procedura skargowa.

Skip to content