Klauzula informacyjna – Pomoc Ukrainie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów (i/lub opiekunów) oraz członków ich rodzin Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie, których dane zbierane są od osób, których dane dotyczą

Mimo że Ukraina leży poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) i nie stosuje się w niej Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), wobec każdej osoby, która przekracza granicę polską, stosowane są polskie i europejskie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z póżn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie, ul. Parkowa 22, 09-500 Gostynin, adres e-mail: sekretariat@mopsgostynin.pl  tel. (0-24) 236 13 60;
2) Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się e-mail: odo@mopsgostynin.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b i g RODO – w celu realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 3) i przechowywane przez 5 lat, licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia sprawy;
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych  osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
6) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i umożliwi realizację ustawowych i statutowych zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie oraz załatwienie inicjowanych przez Panią/Pana spraw. W przypadku ich niepodania nie będzie możliwe załatwienie Pani/Pana spraw;
7) Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
b) sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO,
c) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów;
8) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie;
9) Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia swoich danych, jednak pozytywne rozpatrzenie prawa do przeniesienia Pani/Pana danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie;
10) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu;
11) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej;
12) Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
13) Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Potwierdzam odbiór klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych

 

 

Інформаційне положення про обробку персональних даних для клієнтів (і/або опікунів)

та членів їх сімей Муніципальний центр соціального захисту у Gostyninie чиї дані збираються від суб’єктів даних

 

Попри те, що Україна перебуває за межами Європейської економічної зони (EOG) та Загальний регламент щодо захисту даних (RODO) не застосовується, польські та європейські правила щодо захисту персональних даних поширюються на кожну особу, яка перетинає польський кордон.

 

Відповідно до ст. 13 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб стосовно з обробкою персональних даних та щодо вільного переміщення таких даних та скасування Директиви 95/46/EC (Журнал законів UE.L.2016.119.1 зі змінами), іменованої надалі «RODO», ми б хочу повідомити вам, що:
1) Адміністратором ваших персональних даних є Муніципальний центр соціальної допомоги з   сцезнаходженням у місті Gostynin, вул. Parkowa 22, 09-500 Gostynin, адреса електронної пошти: sekretariat@mopsgostynin.pl  tel. (0-24) 236 13 60,

2) З Інспектором із захисту даних можна зв’язатися за електронною поштою: odo@mopsgostynin.pl,
3) ваші персональні дані будуть оброблятися на підставі ст. 6 п. 1 літ. c і ст. 9 п. 2 літ. b і g RODO – для виконання завдань, покладених на комуну у сфері державного управління, що випливають із Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави;
4) ваші персональні дані оброблятимуться протягом періоду, необхідного для досягнення мети обробки, зазначеної в пункті 3) та зберігатимуться протягом 5 років, рахуючи з першого січня року, наступного за роком завершення справи;
5) Одержувачами ваших персональних даних будуть лише суб’єкти, уповноважені отримувати персональні дані на підставі положень законодавства або укладених договорів про доручення обробки персональних даних;
6) Надання персональних даних є обов’язковим і дасть можливість реалізувати положення законодавства та статутні завдання міського центру соціального захисту у Gostyninie та вирішення ініційованих Вами питань. Якщо ви не надасте їх, ви не зможете вирішити ваші справи;
7) Ви маєте право:
а) запит на доступ до персональних даних відповідно до ст. 15 RODO,
б) виправити свої дані відповідно до ст. 16 RODO,
в) обмеження обробки даних відповідно до ст. 18 RODO та їх видалення після закінчення терміну зберігання відповідно до чинних правил;
8) Ви маєте право заперечувати проти обробки персональних даних, однак позитивний розгляд вашого заперечення проти обробки даних має відповідати закону, на основі якого відбувається обробка;
9) Ви маєте право передавати свої дані, але позитивне врахування права на передачу ваших даних має відповідати закону, на основі якого відбувається обробка;
10) Ваші дані не підлягатимуть автоматизованим пов’язаним процесам з прийняттям рішень, включаючи профілювання;
11) Ваші дані не будуть передані одержувачам у країнах за межами Європейського Союзу та Європейської економічної зони чи міжнародній організації;
12) Якщо ви вважаєте, що ваші персональні дані обробляються неналежним чином, ви маєте право подати скаргу до наглядового органу – Президента Управління захисту персональних даних у Варшаві, вул. Stawki 2, 00-193 Варшава;
13) Щодо питань, не охоплених цим пунктом, положення Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне пересування таких даних, а також скасування Директиви 95/46/EC.
Підтверджую отримання інформаційного пункту щодо обробки персональних даних

 

 

Skip to content