Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze są formą pomocy, której celem jest zaspokojenie codziennych,podstawowych potrzeb osoby, która nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować w swoim miejscu zamieszkania ze względu na wiek, chorobę lub inną przyczynę i umożliwiają jej pozostanie w środowisku domowym. Przysługują osobom samotnym a także osobie, której rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, na podstawie decyzji administracyjnej określającej ich zakres, wymiar godzin pracy opiekunki i wysokość odpłatności.

Potrzebne dokumenty:

– zaświadczenie od lekarza

– dokumenty potwierdzające wysokość dochodu ( decyzje ZUS, odcinek emerytury  lub renty, zaświadczanie o wysokości dochodu)

–  inne zależnie od sytuacji rodziny lub osoby ubiegającej się o pomoc

 Zakres usług obejmuje pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

Dzięki usługom opiekuńczym możemy dodatkowo zapewnić osobom wymagającym wsparcia:

–  utrzymanie stabilnego stanu zdrowia

-uniknięcie powikłań związanych z hospitalizacją, długotrwałą lub przewlekłą chorobą,

– kompensowanie ograniczonej zdolności do samodzielnego poruszania przy pomocy osoby drugiej,

– poprawa samopoczucia,

-zwiększanie samodzielności, 

– mobilizowanie do własnej aktywności,         

– zapobieganie izolacji społecznej.

UWAGA! Odpłatność za usługi opiekuńcze reguluje Uchwała Rady Miasta Gostynina. Korzystanie z usług nie jest bezpłatne dla wszystkich, a wysokość odpłatności zależy od sytuacji socjalno-bytowej,dochodu oraz wykorzystania własnych możliwości, uprawnień i zasobów.  

Szczegółowe informacje u pracowników socjalnych  pod numerem telefonu  24 236 13 60

Koordynacja usług opiekuńczych  –  24 236 13 65

Tabela odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w domu podopiecznego, ponoszonej przez osoby będące w rodzinie

Tabela odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w domu podopiecznego ponoszonej przez osoby samotnie gospodarujące 

 

Skip to content