Programy resortowe MRiPS 2022

Opublikowano 30 marca 2022, 10:57

PROGRAMY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

„OPIEKA WYTCHNIENIOWA ” – EDYCJA 2022

ASYSTENT  OSOBISTY NOSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że w dniu 22 lutego 2022r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim – Panem Konstantym Radziwiłłem a Gminą Miasta Gostynina reprezentowaną przez Panią Renatę Zagórską Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Panią Małgorzatę Ostrowską-Burakowską Główną Księgową MOPS, z upoważnienie Burmistrza Gminy Miasta Gostynina i Skarbnika,  została zawarta umowa na dofinansowanie i realizację Programu „OPIEKA WYTCHNIENIOWA ” – EDYCJA 2022 oraz Programu  ASYSTENT  OSOBISTY NOSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2022. 

Programy są w całości finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Zgodnie z zawartymi umowami, środki na realizację obu Programów będą przekazane w trzech transzach.

W dniu 10 marca 2022r.  wpłynęła pierwsza transza w kwocie:

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – 153 015,00 zł na dofinasowanie kosztów usług Asystenta oraz 6 120,60 zł na koszty związane z obsługą Programu

Opieka Wytchnieniowa – 61 200,00 na dofinansowanie kosztów usług opiekunów  oraz 2 448,00  na koszty związane z obsługą Programu.

Kolejne transze zostaną przekazane w terminie do 10 czerwca 2022 r. oraz do 12 października 2022 r.

Więcej informacji 

Skip to content