Wsparcie asystenta rodziny

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie rodziny przeżywające problemy opiekuńczo-wychowawcze mogą liczyć na wsparcie asystenta rodziny. Współpraca z rodziną w zakresie wsparcia asystentem rodziny może się również odbyć zgodnie z postanowieniem Sądu

Asystent  pracuje z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub innym miejscu uzgodnionym z rodziną takich jak urzędy, organizacje, szkoły, sąd i inne, prowadzi dokumentację,planuje z rodziną działania zmierzające do poprawy sytuacji, współpracuje z innymi pracownikami różnych instytucji pracującymi z rodziną dla dobra całej rodziny, a przede wszystkim, aby dzieci czuły bezpiecznie w rodzinie. Wsparcie to jest przyznawane bez względu na dochód rodziny, nie trzeba spełniać żadnych kryteriów dochodowych.

Asystenta rodziny może mieć także przyznana rodzina, z której odebrano dziecko. Jego praca skupia się wówczas na tym, by stworzyć w rodzinie warunki pozwalające na powrót do niej odebranego dziecka.

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną. Asystent rodziny pomaga zrealizować to, czego rodzina chce oraz czego inne służby społeczne wymagają od rodziny.
Asystent rodziny wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe,zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.

Asystent rodziny pracuje również z rodzinami dzieci niepełnosprawnych i kobietami w ciąży w ramach ustawy „Za życiem”. Wsparcie odbywa się na wniosek kobiety posiadającej dokument potwierdzający ciążę, ich rodzin lub rodziny z dzieckiem posiadającym zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie musi być wydane przez lekarza  ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjalizację II stopnia w dziedzinie ginekologii, położnictwa , perinatologii lub neonatologii.

Szczegółowe zadania asystenta określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2018 poz. 998 z 13 kwietnia 2018 r.), ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)

Dokładne informacje dotyczące realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych w MOPS Gostynin można uzyskać u pracowników socjalnych MOPS w Gostyninie ul. Parkowa 22.

Kontakt telefoniczny:

pracownicy socjalni: 24 2361360 (64,65,67)

pracownik koordynujący: 24 2361365.

Skip to content