Wnioski o zapewnienie dostępności. Procedura skargowa.

Wnioski o zapewnienie dostępności. Procedura skargowa.

Zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, każdy (bez wykazania interesu prawnego czy faktycznego), ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności cyfrowej, architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej (o których mowa w art. 6 pkt 1 lub 3, tego podmiotu).

Kto i gdzie może złożyć wniosek

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności cyfrowej, architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej ,,wnioskiem o zapewnianie dostępności”.

Wniosek o zapewnianie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewniania dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek powinien spełniać wymogi formalne

Wniosek o zapewnianiu dostępności, powinien zawierać następujące dane:

  1. dane kontaktowe wnioskodawcy;

  2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność: cyfrową, architektoniczną lub informacyjno-komunikacyjną;

  3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;

  4. wskazanie preferowanego sposobu zapewniania dostępności, jeżeli dotyczy.

Procedura

Zapewnianie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnianiu dostępności, następuje bez zbędnej zwłoki (nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnianiu dostępności).

Jeżeli zapewnianie dostępności, w zakresie ww. nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnianiu dostępności, to podmiot publiczny do którego kierowany jest wniosek – niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewniania dostępności (nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnianiu dostępności).

W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnianie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnianiu dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewniania dostępności, co nie zwalnia podmiotu publicznego z obowiązku zapewniania dostępu alternatywnego (o którym mowa w art. 7 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019r.). Wówczas, w zawiadomieniu do wnioskodawcy podmiot publiczny uzasadnia swoje stanowisko, w szczególności wskazuje okoliczności uniemożliwiające zapewnianie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnianiu dostępności.

Dane podmiotu publicznego, do którego należy złożyć wniosek

Wniosek można składać osobiście lub za pomocą poczty lub poczty elektronicznej.

Odwołanie, tj. złożenie skargi

W przypadku, gdy podmiot publiczny nie zapewnił wnioskodawcy dostępności (wyczerpując ww. drogę administracyjną) – wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia skargi na brak dostępności, zwanej dalej ,,skargą”.

Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni od dnia:

  1. w którym upłynął odpowiednio termin:

a. określony w art.31 ust.1 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019r. albo

b. wskazany w powiadomieniu, o którym mowa w art. 31 ust.2 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r.;

  1. otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art. 31 ust.3. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r.;

  2. skarga powinna spełniać wymagania formalne określone dla wniosku o zapewnianiu dostępności, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r.;

  3. stronami postępowania wszczętego na skutek wniesienia skargi są: skarżący oraz podmiot publiczny, którego działalności dotyczy treść skargi;

  4. w przypadku stwierdzenia, że niezapewnienie dostępności w zakresie żądanym przez skarżącego nastąpiło na skutek naruszenia przepisów ustawy, Prezes Zarządu PFRON nakazuje podmiotowi publicznemu, w drodze decyzji – zapewnianie dostępności wraz z ich określeniem.

Postępowanie przed Prezesem Zarządu PFRON jest postępowaniem jednoinstancyjnym.

DRUKI

+ wniosek o zapewnienie dostępności

+ informacja o braku dostępności

+ wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej

Skip to content