Zadania

Podstawowe zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie obejmują w szczególności:

1. realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej w tym:
a. przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą,
b. pracę socjalną, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi,
2. przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami,
3. przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,
4. przyznawanie i wypłacanie świadczenia wychowawczego,
5. realizacja zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem ”,
6. realizacja zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
7. działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
8. podejmowanie działań należących do właściwości gminy z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej,
9. podejmowanie działań na rzecz osób starszych, chorych i niepełnosprawnych,
10. udzielanie oparcia społecznego osobom objętym ustawą o ochronie zdrowia psychicznego,
11. potwierdzanie prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,
12. realizacja programów współfinansowanych ze środków pozabudżetowych w szczególności ze środków Unii Europejskiej,

Skip to content