Statut

STATUT
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W GOSTYNINIE

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

§ 1
Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:
• „MOPS” – należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie;
• „Gminie” – należy przez to rozumieć Gminę Miasta Gostynina;
• „Burmistrzu” – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Gostynina;
• „Radzie Miejskiej” – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Gostyninie;
• „Kierowniku” – należy przez to rozumieć Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie;
• „statucie” – należy przez to rozumieć niniejszy statut.

§ 2
1. MOPS działa na podstawie uchwały nr 18/I/92 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 5 marca 1992 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie.
2. Siedzibą MOPS jest miasto Gostynin.
3. Terenem działania MOPS jest obszar miasta Gostynina.

§ 3
MOPS jest miejską jednostką organizacyjną Gminy, podległą Burmistrzowi, działającą w formie jednostki budżetowej.

§ 4
1. MOPS wykonuje swoje zadania zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności:
1) ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 t.j.),
2) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2017 r., poz. 2077 t.j.),
3) ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 t.j. ze zm.),
4) ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017, poz. 1769 t.j. ze zm.),
5) ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 t.j. ze zm.),
6) ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489 t.j. ze zm.),
7) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 j.t. ze zm.)
8) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 t.j.),
9) ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2017 r. poz. 697 t.j. ze zm. ),
10) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 t.j. )
11) ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 j.t.),
12) ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem ” (Dz. U. z 2016 poz. 1860 ),
13) ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Z 2016 r., poz. 157 t.j. ze zm.),
14) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Z 2017 r., poz. 882 t.j.),
15) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2017 r., poz. 1579 t.j. ze zm.)
16) przepisami wykonawczymi do wyżej wymienionych ustaw,
17) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2017 r., poz. 1257 t.j.ze zm.),
18) uchwałami Rady Miejskiej,
19) zarządzeniami, zaleceniami oraz oświadczeniami woli (w tym upoważnieniami) wydawanymi przez Burmistrza.
2. MOPS realizując zadania statutowe, kieruje się ustaleniami:
• Burmistrza – przy wykonywaniu zadań własnych Gminy
• Wojewody Mazowieckiego – przy realizowaniu zadań zleconych.

§ 5
Nadzór nad realizacją przez MOPS powierzonych mu zadań, a także nad zgodnością zatrudniania pracowników z wymogami kwalifikacyjnymi, sprawują Burmistrz oraz Wojewoda Mazowiecki.

Rozdział II
Cele i zadania MOPS

§ 6
Celem działalności MOPS jest:
1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu takich sytuacji,
2) zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadającym godności człowieka,
3) doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

§ 7
MOPS realizuje zadania Gminy z zakresu pomocy społecznej – zlecone, w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i własne, w tym własne o charakterze obowiązkowym oraz inne zadania Gminy wynikające z przepisów prawa, przekazane MOPS do realizacji.

§ 8
Podstawowe zadania MOPS obejmują w szczególności:
1. realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej w tym:
a. przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą,
b. pracę socjalną, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi,
2. przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami,
3. przyznawanie i wypłacanie zaliczek alimentacyjnych oraz prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,
4. przyznawanie i wypłacanie świadczenia wychowawczego,
5. realizacja zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem ”,
6. realizacja zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
7. działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
8. podejmowanie działań należących do właściwości gminy z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej,
9. podejmowanie działań na rzecz osób starszych, chorych i niepełnosprawnych,
10. udzielanie oparcia społecznego osobom objętym ustawą o ochronie zdrowia psychicznego,
11. potwierdzanie prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,
12. realizacja programów współfinansowanych ze środków pozabudżetowych w szczególności ze środków Unii Europejskiej,

§ 9
Realizując powierzone zadania MOPS współdziała z:
1. samorządem terytorialnym,
2. terenowymi organami administracji rządowej,
3. organizacjami społecznymi o pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, a także innymi instytucjami i osobami fizycznymi.

Rozdział III
Organizacja MOPS

§ 10
1. Pracą MOPS kieruje Kierownik przy pomocy zastępcy oraz głównego księgowego.
2. Przełożonym służbowym Kierownika jest Burmistrz.
3. Kierownik MOPS jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników zatrudnionych w MOPS i wykonuje uprawnienia pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy.
4. Kierownik działa na podstawie pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Burmistrza i Radę Miejską.
5. Kierownik składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności MOPS oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 11
Przy realizacji zadań należących do właściwości MOPS Kierownik ma prawo w ramach swojej działalności wydawać zarządzenia, instrukcje, polecenia i zalecenia służbowe oraz wprowadzać regulaminy dotyczące funkcjonowania MOPS.

§ 12
Strukturę MOPS, jego organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania określa regulamin organizacyjny nadany przez Kierownika MOPS, zatwierdzony przez Burmistrza.

Rozdział IV
Finansowanie MOPS

§ 13
Finanse MOPS pochodzą ze środków budżetu Gminy, dotacji celowych z budżetu państwa oraz innych prawem dopuszczalnych źródeł.

§ 14
1. MOPS prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Gminy, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, w szczególności ustawie o finansach publicznych oraz ustawie o rachunkowości.
2. MOPS posiada odrębny rachunek bankowy.
3. Podstawę gospodarki finansowej MOPS stanowi roczny plan finansowy dochodów i wydatków zatwierdzony przez Kierownika.
4. MOPS uzyskuje dochody z tytułu odpłatności za świadczenie usług wobec podopiecznych oraz z innych tytułów określonych przepisami prawa.
5. Pobrane dochody MOPS odprowadza na rachunek dochodów budżetu Gminy,
6. Nieodprowadzone w danym roku środki odprowadzane są do budżetu Gminy.
7. MOPS sporządza sprawozdania finansowe z prowadzonej działalności, a następnie przekazuje je do Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Gostynina oraz do Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
8. MOPS prowadzi i przechowuje dokumenty finansowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 15
1. Mienie MOPS stanowi własność Gminy powierzone w zarząd MOPS.
2. MOPS gospodaruje powierzonym mieniem z zachowaniem szczególnej staranności, wykorzystując je zgodnie z przeznaczeniem, zapewniając jego należytą ochronę.

Rozdział V
Pracownicy MOPS

§ 16
1. Stosunek pracy z Kierownikiem nawiązuje Burmistrz na podstawie umowy o pracę.
2. Stosunek pracy z pracownikami MOPS nawiązuje Kierownik.

§ 17
Status pracowników MOPS regulują następujące przepisy:
1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1769 t.j. ze zm.),
2. ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 t.j. ze zm.),
3. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. o wynagradzaniu pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r, poz. 1786 ze zm.).

§ 18
Regulacje płac pracowników MOPS przeprowadza się po uprzednim zaopiniowaniu i ostatecznym zatwierdzeniu przez Burmistrza.

Rozdział VI
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 19
Zmiany w statucie mogą być dokonywane w drodze uchwały Rady Miejskiej.

§ 20
W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 t.j. ze zm.) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

 

Skip to content