Statut

S T A T U T
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie uchwały Nr 18/I/92 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 5 marca 1992 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie.
2.Siedzibą Ośrodka jest Gostynin.

§ 2
Ośrodek jest miejską jednostką organizacyjną Gminy, podległą Burmistrzowi Miasta Gostynina zwanemu dalej „Burmistrzem” działającą w formie jednostki budżetowej.

§ 3
1. Ośrodek wykonuje swoje zadania zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z:
1) ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.),
2) ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.),
3) uchwałami Rady Miejskiej w Gostyninie, zwaną dalej „Radą”,
4) upoważnieniami Burmistrza.
2. Ośrodek:
1) realizując zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej, kieruje się ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę Mazowieckiego,
2) wykonując zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej, kieruje się ustaleniami Burmistrza.

§ 4
Nadzór nad realizacją zadań przez Ośrodek, w tym nad jakością działań i standardem usług w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników z wymogami kwalifikacyjnymi sprawują Burmistrz i Wojewoda Mazowiecki.

§ 5
Realizując powierzone zadania Ośrodek współdziała z:
1. samorządem terytorialnym,
2. terenowymi organami administracji rządowej,
3. organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, a także innymi instytucjami i osobami fizycznymi.

Rozdział II
Zakres działania Ośrodka

§ 6
1. Ośrodek wykonuje zadania pomocy społecznej własne i zlecone z zakresu administracji rządowej na terenie gminy miasta Gostynina.
2. Ośrodek realizuje także zadania z zakresu świadczeń rodzinnych jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział III
Organizacja Ośrodka

§ 7
1. Ośrodkiem kieruje Kierownik.
2. Kierownik Ośrodka składa Radzie coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 8
Kierownik Ośrodka działa na podstawie pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Burmistrza.

§ 9
Szczegółową organizację i zasady działania wewnętrznych komórek organizacyjnych oraz tryb pracy Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadany przez Kierownika Ośrodka, po uprzednim zatwierdzeniu go przez Burmistrza.

§ 10
Regulacje płac pracowników Ośrodka przeprowadza się po uprzednim wyrażeniu zgody przez Burmistrza.

§ 11
Rada Gminy ustala kwote najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania, określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wartość jednego punktu do celów ustalenia wynagrodzenia zasadniczego.

Rozdział IV
Finansowanie Ośrodka

§ 12
1. Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej na podstawie planu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości i o finansach publicznych.
2. Plan finansowy zatwierdza Burmistrz .

§ 13
1. Działalność Ośrodka finansowana jest przez budżet miejski w zakresie zadań własnych, a w zakresie zadań zleconych przez budżet państwa.
2. Zadania własne z zakresu pomocy społecznej mogą byc dofinansowane z budżetu państwa formie dotacji celowej.

§ 14
Ośrodek sporządza sprawozdania finansowe z działalności, które przekazuje do Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Gostynina oraz do Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Rozdział V
Pracownicy Ośrodka

§ 15
1. Stosunek pracy z Kierownikiem Ośrodka nawiązuje Burmistrz na podstawie umowy o pracę.
2. Pracowników Ośrodka zatrudnia Kierownik na podstawie umowy o pracę.

§ 16
Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Ośrodku regulują przepisy:
1. ustawy z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 ze zm.),
2. ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zm.).

Rozdział VI
Postanowienia przejściowe i końcowe

§ 17
Zmiany w statucie mogą być dokonywane w drodze podjęcia uchwały przez Radę.

§ 18
W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

Skip to content