Informacja dot. treści SIWZ

Opublikowano 13 grudnia 2010, 11:28

.

W związku z zapytaniem dot. niejasności zapisu w Załączniku nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż zapis:

„Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat prac odpowiadających swoim rodzajem i wartością pracom stanowiącym przedmiot zamówienia wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że prace te zostały wykonane należycie, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie.”
posiada omyłkę pisarską w postaci słowa „wartością”,  które nie ma odwołania do Rozdziału III pkt 2 ppkt 2.2.2 SIWZ i zostało usunięte.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poprawił ową pomyłkę na podstawie art. 38 pkt. 4 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Treść poprawionego zapisu ma postać:

„Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat prac odpowiadających swoim rodzajem i pracom stanowiącym przedmiot zamówienia wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że prace te zostały wykonane należycie, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie.”

Prosimy o pobranie i wypełnienie aktualnego formularza (Załącznik nr 4).

.

Skip to content